Polityka plików cookies Informujemy, że nasz serwis chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informuje o wprowadzonej Polityka plików cookies ponieważ wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania serwisu do jego potrzeb, tworzenia statystyk oglądalności. Mogą je też stosować nasi reklamodawcy, firmy współpracujące z serwisem czy dostawcy aplikacji multimedialnych. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Rozumiem

Regulamin

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Złote Wyprzedaże S.A. – Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-612 Warszawa, przy ul. Malczewskiego 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000426614, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213633950. Kapitał zakładowy spółki: 120.500 PLN w całości opłacony.

Złote Wyprzedaże - prowadzony przez Złote Wyprzedaże S.A. serwis transakcji on-line, dostępny pod adresem internetowym http://zlotewyprzedaze.pl/ , w ramach którego organizowane są Kampanie Reklamowe, podczas których Klientom oferowane są Towary.

TOWAR - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Złote Wyprzedaże podczas Kampanii Reklamowej, zgodnie z Regulaminem. Celem Złote Wyprzedaże jest oferowanie do sprzedaży produktów oryginalnych i markowych.

KLIENT - osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto.

KONTO - zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez Złote Wyprzedaże, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Złote Wyprzedaże. Dostęp do Konta umożliwia Klientom identyfikację w Złote Wyprzedaże i dokonywanie transakcji zakupu Towarów.

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta w Złote Wyprzedaże.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Złote Wyprzedaże.

KAMPANIA REKLAMOWA - proces, w czasie którego Złote Wyprzedaże składa ofertę sprzedaży określonych Towarów, po ustalonej cenie i w określonym czasie.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Złote Wyprzedaże i umożliwiające Klientom dokonanie rezerwacji Towarów jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie przyjęcia ofert sprzedaży zarezerwowanych Towarów i dokonania transakcji zakupu.

SESJA ZAKUPOWA – proces trwający nie dłużej niż 30 minut liczony od momentu rezerwacji pierwszego Towaru w Koszyku Zamówień, w czasie którego Klient powinien dokonać wyboru Towarów i dokonać płatności za zarezerwowane Towary.

COOKIES – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.


Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZŁOTE WYPRZEDAŻE

2.1. Klientami Złote Wyprzedaże mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów kupna w świetle obowiązującego prawa, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonały skutecznej Rejestracji.

2.2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki, w szczególności: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu. W przypadku rejestracji spowodowanej poleceniem, o którym mowa w art. 3.10. Klient dodatkowo zobowiązany jest podać adres e-mail lub ID osoby polecającej bądź wskazać inne źródło polecenia.

2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Złote Wyprzedaże, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Złote Wyprzedaże S.A. w ramach Złote Wyprzedaże oraz możliwość nabywania Towarów na warunkach określonych w Regulaminie.

2.4. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art.2.3., Klient, może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

2.5. Złote Wyprzedaże S.A. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Złote Wyprzedaże przez Klienta od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2.

2.6. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji Złote Wyprzedaże S.A. tworzy dla Klienta Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu na stronach internetowych Złote Wyprzedaże zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

2.7. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Klient powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Złote Wyprzedaże. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w art. 2.2., w trakcie korzystania z usług Złote Wyprzedaże, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

2.8. Klient nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Klient nie może korzystać z Konta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2.9 Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Złote Wyprzedaże S.A. jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Konta są niezbywalne.

2.10. Złote Wyprzedaże S.A. umożliwia Klientom zapraszanie do uczestnictwa w Złote Wyprzedaże osób trzecich, nieposiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „zapraszam” dostępnej na stronie Złote Wyprzedaże i wpisanie adresu mailowego osoby zapraszanej. Z chwilą wpisania adresu mailowego osoby zapraszanej, Klient oświadcza, iż posiada niezbędną zgodę na udostępnienie przedmiotowego adresu oraz że ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z udostępnianiem tych danych, oraz że zwolni Złote Wyprzedaże S.A. ze wszystkich ewentualnych roszczeń osób trzecich skierowanych w stosunku do Złote Wyprzedaże w razie nieuprawnionego udostępnienia ich adresu mailowego.

2.11. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę z Złote Wyprzedaże (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

2.12. Złote Wyprzedaże S.A. może wypowiedzieć umowę zawartą z Klientem (dotyczącą określonego Konta), jeśli:

a)    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług oferowanych przez Złote Wyprzedaże S.A. jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Złote Wyprzedaże,

b)    działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta w związku z Rejestracją danych lub związanej z nimi działalności,

d)    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)    Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta,

f)    Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)    podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.


2.13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 2.12 pkt g) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).


2.14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2.12. wynosi 7 dni.Artykuł 3. WARUNKI SPRZEDAŻY

3.1. W celu dokonania zakupu Towarów Klient powinien zalogować się na stronie internetowej Złote Wyprzedaże  http://zlotewyprzedaze.pl/ bądź na stronach podmiotów współpracujących ze Złote Wyprzedaże S.A.

3.2. Towary oferowane do sprzedaży w ramach Złote Wyprzedaże są fabrycznie nowe, Złote Wyprzedaże S.A. zastrzega, że nie każdy Towar posiada gwarancję jakości producenta.

3.3. Poprzez naciśnięcie przycisku "Zapłać" podczas procesu zakupu Towarów Klient zawiera umowę zakupu wybranych przez siebie Towarów na warunkach Kampanii Reklamowej, w której bierze udział.

3.4. Maksymalna liczba Towarów, jakie Klient może nabyć, uzależniona jest od warunków Kampanii Reklamowej, w której bierze udział. W ramach jednej Sesji Zakupowej Klient może dodać do Koszyka Zamówień Towary oferowane w ramach tylko jednej Kampanii Reklamowej.

3.5. Po dokonaniu rezerwacji, a przed dokonaniem płatności za Towar, Klient zostanie poproszony przez Złote Wyprzedaże S.A. o podanie pełnego adresu do wysyłki Towaru, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.

3.6. Po dokonaniu płatności za Towar Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Złote Wyprzedaże S.A. wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez Złote Wyprzedaże S.A. dowodu sprzedaży.

3.7. Złote Wyprzedaże S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednakże Klienci, którzy rozpoczęli już Sesję Zakupową, dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w Kampanii Reklamowej.

3.8. Złote Wyprzedaże S.A. zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

3.9. Klient w ramach Złote Wyprzedaże może nabyć rabat w następujących sytuacjach:

a) w przypadku polecenia osobom trzecim usług świadczonych przez Złote Wyprzedaże S.A. oraz dokonania przez osobę trzecią pierwszego zakupu o minimalnej wartości 200 zł (bez kosztów wysyłki),

b) w ramach akcji promocyjnych, konkursów organizowanych przez Złote Wyprzedaże,

c) w przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Złote Wyprzedaże S.A. transakcja zakupu Towaru w ramach Złote Wyprzedaże nie dochodzi do skutku.

3.10. Informacja o wysokości obowiązujących stawek rabatów, jakie Klient może uzyskać w sytuacjach, o których mowa w art. 3.9., dostępna jest na stronach internetowych Złote Wyprzedaże.

3.11. Zgromadzone na Koncie rabaty mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup Towarów, w ten sposób, że umniejszają cenę, jaką Klient winien uiścić za Towar, o wartość przyznanego Klientowi rabatu.

3.12. Uczestnik nie ma prawa do żądania wypłaty kwoty z tytułu otrzymanych rabatów. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwot pozostających w związku ze zgromadzonymi na koncie rabatami.

3.13. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych rabatów innym Klientom.


Artykuł 4. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

4.1. Podane przez Klientów dane osobowe Złote Wyprzedaże S.A.. gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) jest Złote Wyprzedaże S.A.

4.3. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4.4. Złote Wyprzedaże S.A. zapewnia Klientom realizację wszystkich uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawianie. Złote Wyprzedaże ponadto informuje, że podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na ich przetwarzanie.

4.5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Złote Wyprzedaże S.A. poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.


Artykuł 5. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

5.1 Złote Wyprzedaże S.A. dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Towary, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Towary są dostępne w magazynie Złote Wyprzedaże S.A. lub u dostawców Złote Wyprzedaże S.A.


5.2 Jeżeli Złote Wyprzedaże S.A. nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Złote Wyprzedaże S.A. niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.Artykuł 6. PŁATNOŚĆ

6.1. Płatności w ramach Złote Wyprzedaże dokonywane są przez Klienta przy odbiorze przesyłki wysyłanej „za pobraniem” lub przed wysłaniem zakupionego Towaru za pośrednictwem wpłat on-line obsługiwanych przez PayU S.A. w ramach systemu payu.pl (za pośrednictwem kart kredytowych lub przelewów bankowych).


6.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłka „za pobraniem” wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.


6.3. Po dodaniu Towaru do Koszyka Zamówień i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w art. 3.5., Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar. Po dokonanym wyborze Klient zostaje przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku, gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, o czym Złote Wyprzedaże S.A. niezwłocznie informuje Klienta.

6.4. W przypadku odmowy akceptacji karty Klienta zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, o czym Złote Wyprzedaże S.A. niezwłocznie informuje Klienta.

6.5. Cena Towaru podana w opisie Kampanii reklamowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów.

6.6. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Złote Wyprzedaże ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - aż do realizacji zamówienia.

6.7. Złote Wyprzedaże S.A. wystawia Klientom, którzy nabywają Towary, dowód sprzedaży w terminie 7 dni od ich zakupu w Złote Wyprzedaże. Dowód sprzedaży wysyłany jest Klientowi wraz z zakupionym Towarem.


Artykuł 7. DOSTAWA TOWARÓW

7.1. Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Towaru do Klienta, wynosi maksymalnie 5 tygodni od dnia zakończenia Kampanii Sprzedażowej, w ramach której Towar został zakupiony, o ile opis Kampanii Sprzedażowej nie zastrzega terminu dłuższego.

7.2. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient.

7.3. Złote Wyprzedaże S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie, powstałe z wyłącznej winy Klienta, a spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7.4. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Artykuł 8. OGRANICZENIA TECHNOLOGICZNE

Złote Wyprzedaże S.A. zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera oraz minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.Artykuł 9. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

9.1. Złote Wyprzedaże S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Złote Wyprzedaże. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Złote Wyprzedaże mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Złote Wyprzedaże S.A. stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

9.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Złote Wyprzedaże S.A. dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Klientów z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.


Artykuł 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Klient może złożyć reklamację na adres Złote Wyprzedaże S.A. jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Złote Wyprzedaże S.A. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Złote Wyprzedaże, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

10.3. Przed dokonaniem reklamacji Klient skontaktuje się z biurem obsługi Klienta. Reklamacji zostanie nadany odpowiedni numer, który Klient umieści w widocznym miejscu na opakowaniu Towaru, obok adresu wskazanego przez Złote Wyprzedaże S.A.pod który dokonywany będzie zwrot.

10.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Złote Wyprzedaże S.A. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.5. Złote Wyprzedaże S.A. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Złote Wyprzedaże S.A. nie odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia po upływie dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi.

10.6. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, Klient podpisze w obecności osoby dostarczającej Towar odpowiedni protokół reklamacyjny. 

10.7. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego dostawy.

10.8.1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10.8.2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu art. 10.8.1. oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

10.8.3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w art. 10.8.1., nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

10.8.4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w art. 10.8.1. , nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

10.9. Złote Wyprzedaże S.A. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie. Koszt przesyłki Towaru przez Klienta podlega zwrotowi przez Złote Wyprzedaże S.A.

10.10. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie 10.8.1. powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Złote Wyprzedaże S.A.

10.11. Jeśli Towary posiadają gwarancję jakości producenta, wówczas uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być wyłącznie zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele.


Artykuł 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA TOWARU

11.1. Klient (stanowiący konsumenta) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.


11.2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w wypadku:


  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), 
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (w szczególności bielizna osobista, stroje kąpielowe itd.) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

11.3. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres podany na stronie www.zlotewyprzedaze.pl/kontakt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Złote Wyprzedaże S.A. W szczególności, powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie, o ile takie posiada.


11.4. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klientowi zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabaty zostaną ponownie zapisane na jego Koncie.


11.5. Złote Wyprzedaże S.A. nie przyjmuje w powyższym zakresie przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy odsyła Towar na własny koszt, jednak koszty przesyłki pierwotnej Towaru do Klienta podlegają zwrotowi przez Złote Wyprzedaże S.A.Artykuł 12. ZMIANY REGULAMINU

12.1. Złote Wyprzedaże S.A. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Złote Wyprzedaże. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie o nich poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Klient zostanie również w takim przypadku poinformowany o możliwości rozwiązania umowy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Złote Wyprzedaże, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości. Klient, który nie akceptuje zmiany może rozwiązać umowę o czym niezwłocznie informuje Złote Wyprzedaże. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Złote Wyprzedaże oświadczenia Klienta, nie wcześniej jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany. Jeśli Klient zaloguje się w Złote Wyprzedaże po wejściu w życie zmiany, wówczas przyjmuje się, że jest to równoznaczne z akceptacją zmian przez Klienta.

12.2. Kampanie Reklamowe rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

12.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.


Artykuł 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. W przypadku odesłania przez Klienta do Złote Wyprzedaże S.A. zamówionego Towaru w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Złote Wyprzedaże S.A. przyjmie takie przesyłki za pobraniem, wyłącznie w przypadku, gdy dana przesyłka została przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego publicznego operatora pocztowego.

13.2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo " Złote Wyprzedaże "), układu i kompozycji stron internetowych Złote Wyprzedaże (tzw. layout), elementów graficznych organizowanych Kampanii Reklamowych, a także praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe umieszczone w Złote Wyprzedaże, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Złote Wyprzedaże S.A.

13.3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Złote Wyprzedaże S.A., której przedmiotem są usługi świadczone przez Złote Wyprzedaże S.A. w ramach Złote Wyprzedaże na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


Regulamin promocji „Rozdajemy wizytowniki”.


1. Promocja trwa od 15.06.2013 do 23.06.2013 roku.
2. W ramach promocji do każdej zakupionej torebki w ramach wyprzedaży Batycki, Użytkownik otrzyma w prezencie wizytownik.
3. Za jedną zamówioną torebkę, Użytkownik otrzyma jeden wizytownik.
4. Kolor wizytownika jest wybierany losowo i nie ma możliwości ingerencji w jego wybór.
5. Prezent zostanie dołączony do głównego zamówienia.
6. Jeśli użytkownik dokona zwrotu torebki, jest zobowiązany również do zwrotu wizytownika. .Regulamin promocji „Najwyższe wygrywa!”


1. Promocja trwa od godziny 7:00 04.10.2013 do godziny 23:59 11.10.2013 roku.
2. Trzech Użytkowników, którzy opłacą najwyższe zamówienia w ramach kampanii Mr. Gugu & Miss Go, zostaną nagrodzeni T-shirtem marki Mr. Gugu & Miss Go.
3. Złote Wyprzedaże skontaktują się ze zwycięzcami drogą mailową, w celu ustalenia rozmiaru i modelu nagrody.
4. Nagrody zostaną wysłane do użytkowników razem z jego zamówieniem na adres podany w podczas jego składnia.
5. Jeśli zamówienie objęte promocją zostanie anulowane z woli Użytkownika, to nagroda zostanie przyznana kolejnemu Użytkownikowi z najwyższym zamówieniem.
6. Użytkownik zostanie poinformowany o zwycięstwie w konkursie drogą mailową w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wyprzedaży.
7. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.Najlepsza obsługa

W każdej chwili możesz do nas zadzwonić: +48 22 100 61 11

Satysfakcja lub zwrot

Masz 10 dni, aby oddać produkty bez podawania przyczyny

Dostawa w terminie

Dzięki możliwości śledzenia paczek masz pewność kiedy otrzymasz przesyłkę

Bezpieczne zakupy

Gwarantujemy, że twoje dane   są bezpieczne dzięki   certyfikatowi SSL